Οι ενέργειες της Σύμπραξης Καινοτομίας μπορούν να συνοψιστούν σε 5 ομάδες εργασίας, Αειφόρος Γεωργία, Αειφόρος Τουρισμός, Κυκλική Βιομηχανία, Κυκλικές Κοινότητες και Βιομηχανική Συμβίωση. Περιηγηθείτε στις διάφορες ομάδες εργασίας για να μάθετε περισσότερα για κάθε μία, που εστιάζουν και τις δράσεις που προτείνουν.