Κυκλική Βιομηχανία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κ. Κώστας Καλαμπούκας στο kostas.kalaboukas@maggioli.gr

Επικαιντρώνεται

  • Στο να προωθήσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων
  • Στην μείωση των ελαττωματικών προϊόντων που οδηγεί στην παραγωγή Μηδενικών Αποβλήτων (Zero-Waste)
  • Μοντέλα Κυκλικής Παραγωγής προσαρμοσμένο σε διαφορετικά περιβάλλοντα
  • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής για κυκλική παραγωγή
  • Σενάρια αναφοράς ,εμπειρικά και χρήση δεικτών απόδοσης
  • Εργαλεία αναφοράς και επιδείξεις

Ενέργειες

  • Να κινήσει το ενδιαφέρων για συμμέτοχή των βιομηχανιών  με εργαστήρια που επιδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία
  • Συμμετοχή βιομηχανιών στο EU Project
  • Νέα πειραματικά έργα (παρόμοια με το MAICh)
  • Συλλογή πιθανών καινοτομιών από άλλα εμπλεκόμενα μέρη

Representative Material